โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 3 9 2 6 0 42
ร้อยละ 4.84 % 14.52 % 3.23 % 9.68 % 0.00 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 7 2 21 6 0 127
ร้อยละ 4.29 % 1.23 % 12.88 % 3.68 % 0.00 % 77.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 5 0 9 0 0 71
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 10.59 % 0.00 % 0.00 % 83.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 310 คน
จำนวน(คน) 15 11 32 12 0 240
ร้อยละ 4.84 % 3.55 % 10.32 % 3.87 % 0.00 % 77.42 %

225 : 10 , 11 , 23 , 12 , 0 , 169...4.44 , 4.89 , 10.22 , 5.33 , 0.00 , 75.11 = 56 : 24.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net