โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 6 1 22 2 0 67
ร้อยละ 6.12 % 1.02 % 22.45 % 2.04 % 0.00 % 68.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 2 7 0 0 38
ร้อยละ 2.08 % 4.17 % 14.58 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 7 3 32 2 0 127
ร้อยละ 4.09 % 1.75 % 18.71 % 1.17 % 0.00 % 74.27 %

123 : 6 , 1 , 25 , 2 , 0 , 89...4.88 , 0.81 , 20.33 , 1.63 , 0.00 , 72.36 = 34 : 27.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.73%

Powered By www.thaieducation.net