โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 5 0 20 6 0 67
ร้อยละ 5.10 % 0.00 % 20.41 % 6.12 % 0.00 % 68.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
172
จำนวน(คน) 1 0 9 7 0 155
ร้อยละ 0.58 % 0.00 % 5.23 % 4.07 % 0.00 % 90.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 296 คน
จำนวน(คน) 6 0 32 13 0 245
ร้อยละ 2.03 % 0.00 % 10.81 % 4.39 % 0.00 % 82.77 %

124 : 5 , 0 , 23 , 6 , 0 , 90...4.03 , 0.00 , 18.55 , 4.84 , 0.00 , 72.58 = 34 : 27.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 296 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.23%

Powered By www.thaieducation.net