โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 11 0 12 0 8 67
ร้อยละ 11.22 % 0.00 % 12.24 % 0.00 % 8.16 % 68.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 8 0 10 0 1 29
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 20.83 % 0.00 % 2.08 % 60.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 19 0 26 0 9 118
ร้อยละ 11.05 % 0.00 % 15.12 % 0.00 % 5.23 % 68.60 %

124 : 11 , 0 , 16 , 0 , 8 , 89...8.87 , 0.00 , 12.90 , 0.00 , 6.45 , 71.77 = 35 : 28.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40%

Powered By www.thaieducation.net