โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 3 0 22 10 0 66
ร้อยละ 2.97 % 0.00 % 21.78 % 9.90 % 0.00 % 65.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
174
จำนวน(คน) 1 0 11 7 0 155
ร้อยละ 0.57 % 0.00 % 6.32 % 4.02 % 0.00 % 89.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 4 0 37 17 0 243
ร้อยละ 1.33 % 0.00 % 12.29 % 5.65 % 0.00 % 80.73 %

127 : 3 , 0 , 26 , 10 , 0 , 88...2.36 , 0.00 , 20.47 , 7.87 , 0.00 , 69.29 = 39 : 30.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 19.27%

Powered By www.thaieducation.net