โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 8
ร้อยละ 15.38 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 1 1 11 1 0 18
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 34.38 % 3.13 % 0.00 % 56.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 3 3 12 1 0 26
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 26.67 % 2.22 % 0.00 % 57.78 %

45 : 3 , 3 , 12 , 1 , 0 , 26...6.67 , 6.67 , 26.67 , 2.22 , 0.00 , 57.78 = 19 : 42.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22%

Powered By www.thaieducation.net