โรงเรียนบ้านคอนเมือง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 5 1 6 1 11
ร้อยละ 17.24 % 17.24 % 3.45 % 20.69 % 3.45 % 37.93 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 15 17 10 7 4 67
ร้อยละ 12.50 % 14.17 % 8.33 % 5.83 % 3.33 % 55.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 4 3 5 3 2 41
ร้อยละ 6.90 % 5.17 % 8.62 % 5.17 % 3.45 % 70.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 24 25 16 16 7 119
ร้อยละ 11.59 % 12.08 % 7.73 % 7.73 % 3.38 % 57.49 %

149 : 20 , 22 , 11 , 13 , 5 , 78...13.42 , 14.77 , 7.38 , 8.72 , 3.36 , 52.35 = 71 : 47.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 42.51%

Powered By www.thaieducation.net