โรงเรียนบ้านคอนเมือง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 3 3 5 2 13
ร้อยละ 13.33 % 10.00 % 10.00 % 16.67 % 6.67 % 43.33 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 14 19 10 8 4 58
ร้อยละ 12.39 % 16.81 % 8.85 % 7.08 % 3.54 % 51.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 2 5 2 1 39
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 9.80 % 3.92 % 1.96 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 20 24 18 15 7 110
ร้อยละ 10.31 % 12.37 % 9.28 % 7.73 % 3.61 % 56.70 %

143 : 18 , 22 , 13 , 13 , 6 , 71...12.59 , 15.38 , 9.09 , 9.09 , 4.20 , 49.65 = 72 : 50.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30%

Powered By www.thaieducation.net