โรงเรียนบ้านกระถิน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 0 0 0 1 23
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.70 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 4 0 6 0 1 49
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 1.67 % 81.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 7 0 6 0 2 72
ร้อยละ 8.05 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 2.30 % 82.76 %

87 : 7 , 0 , 6 , 0 , 2 , 72...8.05 , 0.00 , 6.90 , 0.00 , 2.30 , 82.76 = 15 : 17.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24%

Powered By www.thaieducation.net