โรงเรียนชุมชนบ้านวัด (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 34
ร้อยละ 11.63 % 0.00 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 10 0 27 0 0 113
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 18.00 % 0.00 % 0.00 % 75.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 23
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 18 0 36 0 0 170
ร้อยละ 8.04 % 0.00 % 16.07 % 0.00 % 0.00 % 75.89 %

193 : 15 , 0 , 31 , 0 , 0 , 147...7.77 , 0.00 , 16.06 , 0.00 , 0.00 , 76.17 = 46 : 23.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.11%

Powered By www.thaieducation.net