โรงเรียนชุมชนบ้านวัด (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 31
ร้อยละ 13.95 % 0.00 % 13.95 % 0.00 % 0.00 % 72.09 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 12 0 31 0 0 106
ร้อยละ 8.05 % 0.00 % 20.81 % 0.00 % 0.00 % 71.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 17
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 60.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 22 0 44 0 0 154
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %

192 : 18 , 0 , 37 , 0 , 0 , 137...9.38 , 0.00 , 19.27 , 0.00 , 0.00 , 71.35 = 55 : 28.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00%

Powered By www.thaieducation.net