โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 12
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 5 1 3 0 0 67
ร้อยละ 6.58 % 1.32 % 3.95 % 0.00 % 0.00 % 88.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 34
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 7 1 5 0 0 113
ร้อยละ 5.56 % 0.79 % 3.97 % 0.00 % 0.00 % 89.68 %

90 : 6 , 1 , 4 , 0 , 0 , 79...6.67 , 1.11 , 4.44 , 0.00 , 0.00 , 87.78 = 11 : 12.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.32%

Powered By www.thaieducation.net