โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 13
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 68
ร้อยละ 5.33 % 1.33 % 2.67 % 0.00 % 0.00 % 90.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 6 1 5 0 0 114
ร้อยละ 4.76 % 0.79 % 3.97 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %

90 : 5 , 1 , 3 , 0 , 0 , 81...5.56 , 1.11 , 3.33 , 0.00 , 0.00 , 90.00 = 9 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52%

Powered By www.thaieducation.net