โรงเรียนบ้านตาจั่น (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 11 4 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 33.33 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 0 2 13 0 0 106
ร้อยละ 0.00 % 1.65 % 10.74 % 0.00 % 0.00 % 87.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 1 13 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 1.69 % 22.03 % 0.00 % 0.00 % 76.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 0 14 30 0 0 169
ร้อยละ 0.00 % 6.57 % 14.08 % 0.00 % 0.00 % 79.34 %

154 : 0 , 13 , 17 , 0 , 0 , 124...0.00 , 8.44 , 11.04 , 0.00 , 0.00 , 80.52 = 30 : 19.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66%

Powered By www.thaieducation.net