โรงเรียนบ้านตาจั่น (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 12 4 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 36.36 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 51.52 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 0 2 13 0 0 107
ร้อยละ 0.00 % 1.64 % 10.66 % 0.00 % 0.00 % 87.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 1 13 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 1.69 % 22.03 % 0.00 % 0.00 % 76.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 0 15 30 0 0 169
ร้อยละ 0.00 % 7.01 % 14.02 % 0.00 % 0.00 % 78.97 %

155 : 0 , 14 , 17 , 0 , 0 , 124...0.00 , 9.03 , 10.97 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 31 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 21.03%

Powered By www.thaieducation.net