โรงเรียนบ้านตะโกโคก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 0 6 0 1 37
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 12.77 % 0.00 % 2.13 % 78.72 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 8 8 10 2 2 62
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 10.87 % 2.17 % 2.17 % 67.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 35
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 13 10 20 2 3 134
ร้อยละ 7.14 % 5.49 % 10.99 % 1.10 % 1.65 % 73.63 %

139 : 11 , 8 , 16 , 2 , 3 , 99...7.91 , 5.76 , 11.51 , 1.44 , 2.16 , 71.22 = 40 : 28.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 26.37%

Powered By www.thaieducation.net