โรงเรียนบ้านตะโกโคก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 0 8 0 0 33
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 71.74 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 11 9 12 3 3 54
ร้อยละ 11.96 % 9.78 % 13.04 % 3.26 % 3.26 % 58.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 34
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 19 11 24 3 3 121
ร้อยละ 10.50 % 6.08 % 13.26 % 1.66 % 1.66 % 66.85 %

138 : 16 , 9 , 20 , 3 , 3 , 87...11.59 , 6.52 , 14.49 , 2.17 , 2.17 , 63.04 = 51 : 36.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 33.15%

Powered By www.thaieducation.net