โรงเรียนบ้านตะโกโคก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 0 8 0 0 33
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 71.74 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 11 12 15 3 3 48
ร้อยละ 11.96 % 13.04 % 16.30 % 3.26 % 3.26 % 52.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 33
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 19 14 28 3 3 114
ร้อยละ 10.50 % 7.73 % 15.47 % 1.66 % 1.66 % 62.98 %

138 : 16 , 12 , 23 , 3 , 3 , 81...11.59 , 8.70 , 16.67 , 2.17 , 2.17 , 58.70 = 57 : 41.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 37.02%

Powered By www.thaieducation.net