โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 18
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 8 4 7 0 0 53
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 9.72 % 0.00 % 0.00 % 73.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 5 5 8 0 0 37
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 14.55 % 0.00 % 0.00 % 67.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 14 10 16 0 0 108
ร้อยละ 9.46 % 6.76 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 72.97 %

93 : 9 , 5 , 8 , 0 , 0 , 71...9.68 , 5.38 , 8.60 , 0.00 , 0.00 , 76.34 = 22 : 23.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03%

Powered By www.thaieducation.net