โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 19
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 0 4 5 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 5.41 % 6.76 % 0.00 % 0.00 % 87.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 7 9 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 13.46 % 17.31 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 1 11 15 0 0 120
ร้อยละ 0.68 % 7.48 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %

95 : 1 , 4 , 6 , 0 , 0 , 84...1.05 , 4.21 , 6.32 , 0.00 , 0.00 , 88.42 = 11 : 11.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37%

Powered By www.thaieducation.net