โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 3 2 2 0 12
ร้อยละ 9.52 % 14.29 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 4 5 8 11 0 49
ร้อยละ 5.19 % 6.49 % 10.39 % 14.29 % 0.00 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 8 6 9 6 0 22
ร้อยละ 15.69 % 11.76 % 17.65 % 11.76 % 0.00 % 43.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 14 14 19 19 0 83
ร้อยละ 9.40 % 9.40 % 12.75 % 12.75 % 0.00 % 55.70 %

98 : 6 , 8 , 10 , 13 , 0 , 61...6.12 , 8.16 , 10.20 , 13.27 , 0.00 , 62.24 = 37 : 37.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30%

Powered By www.thaieducation.net