โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 1 1 0 16
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 3 2 7 0 0 65
ร้อยละ 3.90 % 2.60 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 84.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 4 1 8 0 0 43
ร้อยละ 7.14 % 1.79 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 76.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 10 3 16 1 0 124
ร้อยละ 6.49 % 1.95 % 10.39 % 0.65 % 0.00 % 80.52 %

98 : 6 , 2 , 8 , 1 , 0 , 81...6.12 , 2.04 , 8.16 , 1.02 , 0.00 , 82.65 = 17 : 17.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48%

Powered By www.thaieducation.net