โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 29
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 0 12 0 0 56
ร้อยละ 4.23 % 0.00 % 16.90 % 0.00 % 0.00 % 78.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 22
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 8 0 19 0 0 107
ร้อยละ 5.97 % 0.00 % 14.18 % 0.00 % 0.00 % 79.85 %

104 : 6 , 0 , 13 , 0 , 0 , 85...5.77 , 0.00 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 81.73 = 19 : 18.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.15%

Powered By www.thaieducation.net