โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 97.06 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 59
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 10.29 % 0.00 % 0.00 % 86.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 2 3 8 0 0 118
ร้อยละ 1.53 % 2.29 % 6.11 % 0.00 % 0.00 % 90.08 %

102 : 2 , 0 , 8 , 0 , 0 , 92...1.96 , 0.00 , 7.84 , 0.00 , 0.00 , 90.20 = 10 : 9.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.92%

Powered By www.thaieducation.net