โรงเรียนบ้านเมืองคง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 3 0 2 0 23
ร้อยละ 9.68 % 9.68 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 16 10 10 1 0 63
ร้อยละ 16.00 % 10.00 % 10.00 % 1.00 % 0.00 % 63.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 7 1 3 0 1 23
ร้อยละ 20.00 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 2.86 % 65.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 26 14 13 3 1 109
ร้อยละ 15.66 % 8.43 % 7.83 % 1.81 % 0.60 % 65.66 %

131 : 19 , 13 , 10 , 3 , 0 , 86...14.50 , 9.92 , 7.63 , 2.29 , 0.00 , 65.65 = 45 : 34.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 34.34%

Powered By www.thaieducation.net