โรงเรียนบ้านเมืองคง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 27
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 3 8 5 2 0 82
ร้อยละ 3.00 % 8.00 % 5.00 % 2.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 2 2 1 0 29
ร้อยละ 2.86 % 5.71 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 82.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 5 11 8 4 0 138
ร้อยละ 3.01 % 6.63 % 4.82 % 2.41 % 0.00 % 83.13 %

131 : 4 , 9 , 6 , 3 , 0 , 109...3.05 , 6.87 , 4.58 , 2.29 , 0.00 , 83.21 = 22 : 16.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.87%

Powered By www.thaieducation.net