โรงเรียนบ้านปอบิด (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 23
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 59
ร้อยละ 4.69 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 92.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 116
ร้อยละ 3.91 % 0.00 % 5.47 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %

91 : 5 , 0 , 4 , 0 , 0 , 82...5.49 , 0.00 , 4.40 , 0.00 , 0.00 , 90.11 = 9 : 9.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38%

Powered By www.thaieducation.net