โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 3 4 1 0 13
ร้อยละ 4.55 % 13.64 % 18.18 % 4.55 % 0.00 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 10 10 9 5 4 43
ร้อยละ 12.35 % 12.35 % 11.11 % 6.17 % 4.94 % 53.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 11 13 13 6 4 56
ร้อยละ 10.68 % 12.62 % 12.62 % 5.83 % 3.88 % 54.37 %

103 : 11 , 13 , 13 , 6 , 4 , 56...10.68 , 12.62 , 12.62 , 5.83 , 3.88 , 54.37 = 47 : 45.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 45.63%

Powered By www.thaieducation.net