โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 16
ร้อยละ 17.39 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 7 5 9 0 0 72
ร้อยละ 7.53 % 5.38 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 11 7 10 0 0 88
ร้อยละ 9.48 % 6.03 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %

116 : 11 , 7 , 10 , 0 , 0 , 88...9.48 , 6.03 , 8.62 , 0.00 , 0.00 , 75.86 = 28 : 24.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

Powered By www.thaieducation.net