โรงเรียนปริยัติไพศาล (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.47 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 6 0 19 0 0 75
ร้อยละ 6.00 % 0.00 % 19.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 36
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 11 0 33 0 0 136
ร้อยละ 6.11 % 0.00 % 18.33 % 0.00 % 0.00 % 75.56 %

134 : 6 , 0 , 28 , 0 , 0 , 100...4.48 , 0.00 , 20.90 , 0.00 , 0.00 , 74.63 = 34 : 25.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44%

Powered By www.thaieducation.net