โรงเรียนปริยัติไพศาล (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 28
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 9 0 21 0 0 69
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 69.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 35
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 15.56 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 14 0 32 0 0 132
ร้อยละ 7.87 % 0.00 % 17.98 % 0.00 % 0.00 % 74.16 %

133 : 11 , 0 , 25 , 0 , 0 , 97...8.27 , 0.00 , 18.80 , 0.00 , 0.00 , 72.93 = 36 : 27.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.84%

Powered By www.thaieducation.net