โรงเรียนปริยัติไพศาล (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 26
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 7 0 18 0 0 73
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 18.37 % 0.00 % 0.00 % 74.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 7 0 2 0 0 38
ร้อยละ 14.89 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 80.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 16 0 27 0 0 137
ร้อยละ 8.89 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 76.11 %

133 : 9 , 0 , 25 , 0 , 0 , 99...6.77 , 0.00 , 18.80 , 0.00 , 0.00 , 74.44 = 34 : 25.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89%

Powered By www.thaieducation.net