โรงเรียนบ้านหนองหอย (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 22
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 19.35 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 3 3 7 2 0 61
ร้อยละ 3.95 % 3.95 % 9.21 % 2.63 % 0.00 % 80.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 5 4 13 2 0 83
ร้อยละ 4.67 % 3.74 % 12.15 % 1.87 % 0.00 % 77.57 %

107 : 5 , 4 , 13 , 2 , 0 , 83...4.67 , 3.74 , 12.15 , 1.87 , 0.00 , 77.57 = 24 : 22.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.43%

Powered By www.thaieducation.net