โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 2 1 1 25
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 6.67 % 3.33 % 3.33 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 6 6 10 11 9 53
ร้อยละ 6.32 % 6.32 % 10.53 % 11.58 % 9.47 % 55.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 7 0 7 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.92 % 0.00 % 18.92 % 62.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 7 6 19 12 17 101
ร้อยละ 4.32 % 3.70 % 11.73 % 7.41 % 10.49 % 62.35 %

125 : 7 , 6 , 12 , 12 , 10 , 78...5.60 , 4.80 , 9.60 , 9.60 , 8.00 , 62.40 = 47 : 37.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 37.65%

Powered By www.thaieducation.net