โรงเรียนบ้านห้วยสามขา (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 4 2 0 20
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 14.81 % 7.41 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 7 9 9 1 0 56
ร้อยละ 8.54 % 10.98 % 10.98 % 1.22 % 0.00 % 68.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 8 9 13 3 0 76
ร้อยละ 7.34 % 8.26 % 11.93 % 2.75 % 0.00 % 69.72 %

109 : 8 , 9 , 13 , 3 , 0 , 76...7.34 , 8.26 , 11.93 , 2.75 , 0.00 , 69.72 = 33 : 30.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.28%

Powered By www.thaieducation.net