โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 36
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 3 5 8 0 0 122
ร้อยละ 2.17 % 3.62 % 5.80 % 0.00 % 0.00 % 88.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 9 1 5 0 0 69
ร้อยละ 10.71 % 1.19 % 5.95 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 14 6 16 0 0 227
ร้อยละ 5.32 % 2.28 % 6.08 % 0.00 % 0.00 % 86.31 %

179 : 5 , 5 , 11 , 0 , 0 , 158...2.79 , 2.79 , 6.15 , 0.00 , 0.00 , 88.27 = 21 : 11.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.69%

Powered By www.thaieducation.net