โรงเรียนบ้านดอนขวาง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 2 6 0 0 32
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 4 3 10 0 0 81
ร้อยละ 4.08 % 3.06 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 82.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 8 5 16 0 0 113
ร้อยละ 5.63 % 3.52 % 11.27 % 0.00 % 0.00 % 79.58 %

142 : 8 , 5 , 16 , 0 , 0 , 113...5.63 , 3.52 , 11.27 , 0.00 , 0.00 , 79.58 = 29 : 20.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 20.42%

Powered By www.thaieducation.net