โรงเรียนบ้านสะพานหิน (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 28
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 80
ร้อยละ 1.12 % 0.00 % 8.99 % 0.00 % 0.00 % 89.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 52
ร้อยละ 1.64 % 0.00 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 85.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 3 0 17 0 0 160
ร้อยละ 1.67 % 0.00 % 9.44 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %

119 : 2 , 0 , 9 , 0 , 0 , 108...1.68 , 0.00 , 7.56 , 0.00 , 0.00 , 90.76 = 11 : 9.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11%

Powered By www.thaieducation.net