โรงเรียนบ้านหนองแวง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 7 1 10 7 14
ร้อยละ 7.14 % 16.67 % 2.38 % 23.81 % 16.67 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 3 22 26 25 35 25
ร้อยละ 2.21 % 16.18 % 19.12 % 18.38 % 25.74 % 18.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 1 4 6 5 10 31
ร้อยละ 1.75 % 7.02 % 10.53 % 8.77 % 17.54 % 54.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 7 33 33 40 52 70
ร้อยละ 2.98 % 14.04 % 14.04 % 17.02 % 22.13 % 29.79 %

178 : 6 , 29 , 27 , 35 , 42 , 39...3.37 , 16.29 , 15.17 , 19.66 , 23.60 , 21.91 = 139 : 78.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 165 คน คิดเป็นร้อยละ 70.21%

Powered By www.thaieducation.net