โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 10 2 1 0 0 13
ร้อยละ 38.46 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 17 11 10 0 0 35
ร้อยละ 23.29 % 15.07 % 13.70 % 0.00 % 0.00 % 47.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 17
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 31 13 16 0 0 65
ร้อยละ 24.80 % 10.40 % 12.80 % 0.00 % 0.00 % 52.00 %

99 : 27 , 13 , 11 , 0 , 0 , 48...27.27 , 13.13 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 48.48 = 51 : 51.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00%

Powered By www.thaieducation.net