โรงเรียนบ้านโนนทอง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 19
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 0 5 0 1 0 49
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 0.00 % 1.82 % 0.00 % 89.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 31
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 3 8 8 1 0 99
ร้อยละ 2.52 % 6.72 % 6.72 % 0.84 % 0.00 % 83.19 %

80 : 1 , 7 , 3 , 1 , 0 , 68...1.25 , 8.75 , 3.75 , 1.25 , 0.00 , 85.00 = 12 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.81%

Powered By www.thaieducation.net