โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 3 2 8 4 3 67
ร้อยละ 3.45 % 2.30 % 9.20 % 4.60 % 3.45 % 77.01 %
ระดับประถมศึกษา
256
จำนวน(คน) 9 8 40 17 33 149
ร้อยละ 3.52 % 3.13 % 15.63 % 6.64 % 12.89 % 58.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 5 3 9 8 10 22
ร้อยละ 8.77 % 5.26 % 15.79 % 14.04 % 17.54 % 38.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 400 คน
จำนวน(คน) 17 13 57 29 46 238
ร้อยละ 4.25 % 3.25 % 14.25 % 7.25 % 11.50 % 59.50 %

343 : 12 , 10 , 48 , 21 , 36 , 216...3.50 , 2.92 , 13.99 , 6.12 , 10.50 , 62.97 = 127 : 37.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50%

Powered By www.thaieducation.net