โรงเรียนบ้านวังยายทอง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 4 5 6 3 6 92
ร้อยละ 3.45 % 4.31 % 5.17 % 2.59 % 5.17 % 79.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 4 6 6 3 6 123
ร้อยละ 2.70 % 4.05 % 4.05 % 2.03 % 4.05 % 83.11 %

148 : 4 , 6 , 6 , 3 , 6 , 123...2.70 , 4.05 , 4.05 , 2.03 , 4.05 , 83.11 = 25 : 16.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.89%

Powered By www.thaieducation.net