โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 24
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 2 3 8 2 2 52
ร้อยละ 2.90 % 4.35 % 11.59 % 2.90 % 2.90 % 75.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 5 2 5 1 1 28
ร้อยละ 11.90 % 4.76 % 11.90 % 2.38 % 2.38 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 9 7 13 3 3 104
ร้อยละ 6.47 % 5.04 % 9.35 % 2.16 % 2.16 % 74.82 %

97 : 4 , 5 , 8 , 2 , 2 , 76...4.12 , 5.15 , 8.25 , 2.06 , 2.06 , 78.35 = 21 : 21.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 25.18%

Powered By www.thaieducation.net