โรงเรียนบ้านหนองสรวง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 14 2 5 0 0 76
ร้อยละ 14.43 % 2.06 % 5.15 % 0.00 % 0.00 % 78.35 %
ระดับประถมศึกษา
229
จำนวน(คน) 7 12 25 1 1 183
ร้อยละ 3.06 % 5.24 % 10.92 % 0.44 % 0.44 % 79.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 3 3 10 0 0 71
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 11.49 % 0.00 % 0.00 % 81.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 413 คน
จำนวน(คน) 24 17 40 1 1 330
ร้อยละ 5.81 % 4.12 % 9.69 % 0.24 % 0.24 % 79.90 %

326 : 21 , 14 , 30 , 1 , 1 , 259...6.44 , 4.29 , 9.20 , 0.31 , 0.31 , 79.45 = 67 : 20.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 413 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10%

Powered By www.thaieducation.net