โรงเรียนบ้านพันดุง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 4 0 4 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.00 % 0.00 % 16.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 4 4 18 7 0 44
ร้อยละ 5.19 % 5.19 % 23.38 % 9.09 % 0.00 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 5 0 2 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.52 % 0.00 % 7.41 % 74.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 4 4 27 7 6 81
ร้อยละ 3.10 % 3.10 % 20.93 % 5.43 % 4.65 % 62.79 %

102 : 4 , 4 , 22 , 7 , 4 , 61...3.92 , 3.92 , 21.57 , 6.86 , 3.92 , 59.80 = 41 : 40.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 37.21%

Powered By www.thaieducation.net