โรงเรียนบ้านพันดุง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 4 2 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 16.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 1 6 18 1 0 54
ร้อยละ 1.25 % 7.50 % 22.50 % 1.25 % 0.00 % 67.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.69 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 1 10 26 1 0 96
ร้อยละ 0.75 % 7.46 % 19.40 % 0.75 % 0.00 % 71.64 %

105 : 1 , 10 , 20 , 1 , 0 , 73...0.95 , 9.52 , 19.05 , 0.95 , 0.00 , 69.52 = 32 : 30.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36%

Powered By www.thaieducation.net