โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 38
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 0 1 6 0 1 42
ร้อยละ 0.00 % 2.00 % 12.00 % 0.00 % 2.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 15
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 32.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 2 3 17 0 1 95
ร้อยละ 1.69 % 2.54 % 14.41 % 0.00 % 0.85 % 80.51 %

93 : 1 , 2 , 9 , 0 , 1 , 80...1.08 , 2.15 , 9.68 , 0.00 , 1.08 , 86.02 = 13 : 13.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.49%

Powered By www.thaieducation.net