โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 35
ร้อยละ 11.63 % 0.00 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 0 0 5 2 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.20 % 4.08 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 0 7 1 0 15
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 28.00 % 4.00 % 0.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 7 0 15 3 0 92
ร้อยละ 5.98 % 0.00 % 12.82 % 2.56 % 0.00 % 78.63 %

92 : 5 , 0 , 8 , 2 , 0 , 77...5.43 , 0.00 , 8.70 , 2.17 , 0.00 , 83.70 = 15 : 16.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.37%

Powered By www.thaieducation.net