โรงเรียนบ้านโคกแขวน (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 22.22 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 1 9 6 0 0 45
ร้อยละ 1.64 % 14.75 % 9.84 % 0.00 % 0.00 % 73.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 1 12 12 0 0 71
ร้อยละ 1.04 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 73.96 %

70 : 1 , 11 , 7 , 0 , 0 , 51...1.43 , 15.71 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 72.86 = 19 : 27.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.04%

Powered By www.thaieducation.net